Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Play Maker Sławomir Bochnak,. z siedzibą w Lusowie przy ul. Świt 21  (dalej „My” lub „Play Maker”) operator internetowej strony  dostępnej pod adresem www.play-maker.pl (dalej „Play Maker”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Adres e-mail: hello@play-maker.pl


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapytaniami dot. usług Play Maker dokonywanymi przez Ciebie lub Twoich bliskich


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Play Maker

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do korespondencji, świadczenia usług i/lub realizacji umowy zawartej z Tobą bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta Play Maker, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z witryny Play Maker
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi użytkownikami Play Maker;
 • obsługi reklamacji w Play Maker, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą,

w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, odpowiedzi na zapytania;

 • celu kierowania do Pani/Pana przez Play Maker treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Play Maker (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Play Maker polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego Interesu Play Maker, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym

egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Play Maker oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;

 • prowadzenie badań i analiz Play Maker, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Play Maker przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Play Maker wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, odpowiedzieć na zapytania ofertowe, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Play Maker w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Play Maker w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane przez Play Maker ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Play Maker może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Play Maker w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, konsultingowe lub audytowe. Play Maker może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Play Maker przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w Play Maker bez uprzedniej rejestracji, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Play Maker treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Play Maker zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC. A jeśli w przyszłości miałoby to nastąpić, to będziesz o tym wcześniej poinformowany i przekazanie nastąpi  w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Play Maker polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Korzystanie z naszego serwisu lub jego części jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Polityce Prywatności.

 1. Każdą osobę korzystającą z naszego serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. W przypadku innych pytań związanych z polityką prywatności, prosimy kierować maile na adres: hello@play-maker.pl
 4. Nasz serwis mieści się pod adresem: www.play-maker.pl
 5. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszego serwisu internetowego.

Polityka prywatności

Zobowiązanie

 1. Play Maker Sławomir Bochnak zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności.
 2. Play Maker Sławomir Bochnak ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o naszych klientach do niezbędnego minimum.
 3. Play Maker Sławomir Bochnak dokłada wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych osobowych.
 4. Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
 2. W czasie korzystania z naszego serwisu, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 3. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
 4. W przypadku formularzy zamówień, rezerwacji, ankiet, konkursów itp. będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 5. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 6. Dane klientów/ użytkowników serwisu mogą być prezentowane zbiorowo naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania. Nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych.
 7. Informacje kontaktowe klientów mogą być wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Cookies (ciasteczka) i inne technologie identyfikacji:

 1. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać Cookies oraz inne technologie identyfikacji.
 2. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Służą także do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej, czy wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej.
 3. Play Maker Sławomir Bochnak. wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW.
 4. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą „cookies”, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane, jak również sposób ich usuwania.
 5. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku „cookie”; można też wybrać opcję blokowania „cookies”.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku komputera.

Zasady dotyczące niepełnoletnich

 1. Nasza strona WWW nie jest przeznaczona dla dzieci.
 2. Play Maker Sławomir Bochnak nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich subskrybentów.
 3. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 4. Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.

Zasady korzystania z serwisu Play Maker Sławomir Bochnak

 1. Właścicielem niniejszego serwisu jest firma Play Maker Sławomir Bochnak
 2. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania fragmentów serwisu internetowego w celach prywatnych, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych należących do Play Maker Sławomir Bochnak lub innych podmiotów.
 4. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Play Maker Sławomir Bochnak.
 5. Play Maker Sławomir Bochnak. dołoży starań, aby informacje umieszczane na jej WWW były aktualne, ale nie zobowiązuje się do konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych.
 6. Play Maker Sławomir Bochnak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji zawartych w naszym serwisie.
 7. Play Maker Sławomir Bochnak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.
 8. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ponosi sam użytkownik.